INTEGRITETSPOLICY

KARANTTIA OY PERUSTURVA
Denna integritetspolicy beskriver principerna för behandling av personuppgifter som rör Karanttia Oy Perusturva:s (kortare Karanttia) tjänster.

En mer detaljerad beskrivning av våra tjänster finns på vår webbplats eller kan fås genom att kontakta oss. Denna integritetspolicy beskriver bland annat:
– Information om Karanttia Oy Perusturvas kundregister, dess personuppgiftsansvarig och deras representant,
– Information om syftet med behandlingen av kundens personuppgifter,
– Information om regelbundna dataöverföringar och
– Information om de registrerades rättigheter angående de personuppgifter vi samlar in.

PERSONUPPGIFTER OCH REGISTERINFORMATION
Karanttia respekterar allas integritet och följer gällande finsk lagstiftning om behandling av personuppgifter. Karanttia Oy Perusturva samlar inte in personuppgifter från besökare på webbplatsen såvida inte personen ger oss sina personuppgifter. Sådana personuppgifter kan till exempel innehålla namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer. Vi använder denna information endast när det gäller tjänsterna som tillhandahålls av Karanttia Oy Perusturva och när vi svarar på förfrågningar om ytterligare information och erbjudanden. Vi samlar in allmän, ospecifik information om användare av webbplatsen för att bestämma antalet besökare; den informationen kan dock inte användas för att identifiera en enskild person.

REGISTERHANDLÄGGARE, KONTAKTPERSON OCH DERAS KONTAKTUPPGIFTER
• Karanttia Oy Perusturva, affärs-ID: 0679780-7
Telefon: +358-9-7568 3223
• Adress: Katariina Saksilaisen katu 6 B TH 4, 00560 Helsinki
• Kontaktperson: Terhi Tamminen, terhi.tamminen@karanttia.com, +358-45-1358932
Ovan nämnda registerhandläggare hanterar och underhåller oberoende det kundregister som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du vill ha mer information om kundregistret, kontakta kontaktpersonen ovan.

REGISTRETS NAMN
Kund-, informations- och marknadsföringsregister

SYFTET MED REGISTRET
Personuppgifter behandlas i samband med beställningar, fakturering, insamling, kontakter, transaktioner, serviceutveckling, rapportering, händelser, marknader och andra åtgärder relaterade till vår affärsverksamhet.

Den inköps- och transaktionsinformation som behandlas i registret kan också användas för att riktad kommunikations- och marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter behandlas också i samband med sändning av nyhetsbrev och direktkommunikation, samt deltagande i evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter.

De grupper av personer vars information kan behandlas är kontaktpersoner och anställda hos den registrerades kund- eller partnerorganisationer, personer som har varit i kontakt med registratorn, deltagit i Karanttia:s evenemang och utbildningar eller utfärdat en marknadsförings- och kommunikationslicens.

Registret kan bland annat behandla information som är nödvändig för registrets ändamål som ingår i följande datakategorier:
a) namn och kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, titel, adress och telefonnummer);
b) information som rör affärsförhållandet mellan registratorn och registranten, såsom beställningar, fakturor, möten, eventuella direkta marknadsföringsbehörigheter och förbud och annan kommunikation mellan parterna och information om tjänsten och kommersiell kommunikation;
c) deltagande i evenemang på registratorns webbplats, information som lämnas vid evenemang, kontakter med Karanttia Oy Perusturva samt kontakter med andra Karanttia Oy Perusturva-medarbetare och tjänster och information relaterad till prenumeration på nyhetsbrevet;
d) för- och efternamn på registranten som registrerade sig för ett evenemang, samt eventuella kontaktuppgifter och information som lämnats för nämnda evenemang. Den registreringsinformation som registranten har angett för ett evenemang kan innehålla följande information: namn, titel, organisation, e-postadress, adress, telefonnummer, matallergiinformation.

INFORMATIONSKÄLLOR
Karanttia Oy Perusturvas regelbundna informationskällor är informationen som ges till Karanttia Oy Perusturva, RBT Doku Oy:s databas, kundinformationssystem och faktureringsdatabas, användnings- och transaktionsinformation från webbplatser, bloggar och nyhetsbrev, partnerinformation och företag och myndigheter som tillhandahåller tjänster avseende personuppgifter.

REGELBUNDNA AVSLÖJANDEN
Registerinformation kan delas inom Karanttia Oy Perusturva och bland andra Karanttia Oy Perusturva-intressenter, förutsatt att registranten har gett tillstånd till detta.

PRINCIPER FÖR REGISTRETS SKYDD
Datalagringen har teknologisk avskärmning. Fysisk åtkomst till data har blockerats genom åtkomstkontroll och andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till information kräver tillräckliga åtkomsträttigheter samt autentisering. Obehörig åtkomst förhindras också av tekniskt skydd. Endast personuppgiftsansvarig och specifikt utsedda personer har tillgång till registerdata. Endast utsedda personer har rätt att behandla och underhålla uppgifterna i registret. Dessa användare är också bundna av tystnadsplikt. Registerinformationen säkerhetskopieras säkert och kan återställas vid behov.

RÄTTEN ATT KONTROLLERA OCH ÄNDRA INFORMATIONEN I REGISTRET
En registrant har rätt att kontrollera vilken information som har lagrats om dem i registret. När vi kontaktas för detta ändamål kommer Karanttia Oy Perusturva att begära bekräftelse samt tillstånd att använda befintliga personuppgifter i vårt register. En begäran om att granska registret måste göras skriftligen till registreraren. En registrant har rätt att göra ändringar i felaktiga personuppgifter som registrerats i registret.

RENT GENERELLT
Vi gör vårt bästa för att säkerställa att din integritet hanteras korrekt och att vår integritetspolicy är uppdaterad. Vi tar också gärna emot feedback och förslag på förbättringar.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 4.11.2021.